Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zn. spr.: ZG.2281.4.2016.ZSO 

Zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych przedkładam informację o wyniku przetargu.

 

1) Data, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 28.11.2016r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka przy ul. Międzyleśnej 3 w sali nr 202 komisja przetargowa powołana zgodnie z Decyzją nr 23/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka z dnia 20.10.2016r. przystąpiła do rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej.

2) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Numer księgi wieczystej SW1K/00051340/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych;

3) Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 212/1 AM-1 obręb Zacisze, gmina Bystrzyca Kłodzka. Użytki wchodzące w skład nieruchomości: 0,5092 ha Ł III – łąki trwałe, 0,3216 ha RIIIb – grunty orne, 0,0326 ha W – Rowy;

4) Liczba uczestników przetargu i liczba osób niedopuszczonych do przetargu ustnego nieograniczonego:

W przetargu uczestniczył jeden uczestnik, jednocześnie nie wystąpiły osoby niedopuszczone do przetargu.

5) Cenę wywoławcza nieruchomości i cena nabycia nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości, która wyniosła: 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

Cena nabycia nieruchomości została ustalona w wysokości 282 800,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

 

6) Imię i nazwisko albo nazwa osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości albo informację o przyczynach nieustalenia nabywcy nieruchomości: Zwycięzcą przetargu jest spółka: TAMIR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mieszcząca się przy ul. Kłodzkiej 10 w Bystrzycy Kłodzkiej.

                                                                                                                        Kazimierz Śpiewak

                                                                                                                        Nadleśniczy

                                                                                                                        Nadleśnictwa Bystrzyca

                                                                                                                        Kłodzka