Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich wg. stanu prawnego z dnia 19.09.2019 r.

Zgłoszenie szkody łowieckiej:

            Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.), wnioski o oszacowanie szkód łowieckich należy składać bezpośrednio u dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego. Wniosek o oszacowanie szkody łowieckiej należy składać bezpośrednio u dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody (adres ewidencyjny działki, na której znajduje się uprawa);

 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego (gatunek uprawy, odmiana).

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 776), poszkodowany zgłasza szkodę w terminie 3 DNI od daty jej stwierdzenia, bądź w przypadku łąk i pastwisk poza okresem wegetacyjnym - w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji.

Szacowanie:

Artykuł 46 ustawy prawo łowieckie przewiduje podział szacowania szkód łowieckich na 2 części:

 1. Zgodnie z art. 46a pierwszy etap szacowania szkody łowieckiej to oględziny. Służą one wstępnej ocenie stanu uprawy, na której pojawiły się szkody spowodowane przez zwierzynę łowną. Do oględzin przystępuje się w sytuacji, gdy dana uprawa nie jest jeszcze w pełni dojrzała i gotowa do zbioru. W takiej sytuacji szkoda może narastać z biegiem czasu i w momencie gotowości do zbioru może być znacznie wyższa niż w dniu oględzin. Dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego powinien dokonać oględzin w terminie 7 dni od daty OTRZYMANIA zawiadomienia o szkodzie łowieckiej, zawiadamiające jednocześnie poszkodowanego i właściwy miejscowo Ośrodek Doradztwa Rolniczego w terminie 3 dni od daty OTRZYMANIA zawiadomienia o szkodzie. W przypadku szkód w łąkach i pastwiskach wyrządzonych przed okresem wegetacyjnym pomija się ten etap.

 2. Zgodnie z art. 46c drugi etap szacowania szkody łowieckiej to szacowanie ostateczne. Dokonuje się go przed zbiorem, gdy uprawa jest dojrzała i gotowa do zbioru. Posiadacz bądź właściciel gruntu zawiadamia w formie pisemnej dzierżawcę lub zarządcę o gotowości do zbioru w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. Określa się wtedy rzeczywisty wymiar szkody, czyli powierzchnię objętą szkodami, procent zniszczenia i powierzchnię zredukowaną. Powyższe dane uzupełnione o średni plon z części nieuszkodzonej i średnią cenę skupu/rynkową danego płodu rolnego pozwalają wyliczyć należne odszkodowanie. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu.

   

Ponadto wskazać należy, że Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 776) szczegółowo opisuje procedurę szacowania szkody łowieckiej oraz wzory druków stosowanych w trakcie szacowania szkód łowieckich.

Odwołanie:

W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie będzie zadowolona z wyniku szacowania szkody łowieckiej, art. 46d przewiduje możliwość odwołania się od sporządzonego protokołu do właściwego miejscowo nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Odwołanie składa się w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu. Odwołanie winno jasno wskazywać przedmiot sporu tj. protokół, od którego następuje odwołanie. Prawidłowo złożone odwołanie powinno zawierać następujące informacje:

 1. Pełne dane teleadresowe składającego tj. imię i nazwisko bądź nazwa, adres zamieszkania/siedziba, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

 2. Rodzaj uprawy, czyli gatunek i odmianę.

 3. Adres ewidencyjny – działkę ewidencyjną, obręb oraz gminę na terenie, której leży uszkodzona uprawa.

 4. Datę zgłoszenia szkody (tj. odbioru listu poleconego bądź wiadomości e-mail).

 5. Obwód łowiecki na terenie, którego znajduje się uprawa.

Warto w odwołaniu wskazać również element, z którym się nie zgadzamy np. przyjętą cenę płodu rolnego, bądź sposób zmierzenia rozmiaru szkody.

 

Do odwołania należy jednocześnie załączyć komplet dokumentów w przedmiotowej sprawie, czyli:

 1. Kopia protokołu oględzin bądź szacowania ostatecznego szkody.
 2. Kopię zgłoszenia szkody wraz z potwierdzeniem nadania.
 3. Dokumenty potwierdzające prawo do władania gruntem.
 4. Posiadane certyfikaty ekologiczności uprawy.

 Postępowanie odwoławcze kończy się wydaniem przez nadleśniczego decyzji określającej wysokość odszkodowania. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z powyższej decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Poniżej zamieszczono aktualne (w dniu sporządzenia artykułu) treści przytoczonych aktów prawnych, kilka przydatnych instrukcji oraz wykaz danych adresowych stosowanych przy zgłaszaniu szkód łowieckich.