Lista aktualności Lista aktualności

Usuwanie obumarłych drzew w buczynach, w miejscowości Żelazno.

W dniu 24.01.2016 w miejscowości Żelazno odbyło się spotkanie, w sprawie wyjaśnienia przyczyn i konieczności usuwania obumarłych drzew w drzewostanach bukowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, Gminy Kłodzko oraz lokalnej społeczności, w tym Sołtys wsi Żelazno.

W trakcie wizji terenowej, na przykładzie drzewostanu w oddziale 297 k, leśnicy wyjaśnili, że w wyniku klęski posuchy, która wystąpiła w latach 2015-2016, nastąpił proces intensywnego zamierania, głównie drzewostanów świerkowych, ale również na południowych stokach - bukowych. Osłabione buczyny, z wyraźnymi objawami zamierania, położone są w obszarze Natura 2000 „Pasmo Krowiarki" i w większości stanowią cenne przyrodniczo siedliska buczyn kwaśnych, żyznych oraz storczykowych. Tok postępowania na ww. siedliskach był konsultowany, w IV kwartale 2016 roku, z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Zespołem Ochrony Lasu we Wrocławiu. Zgodnie z ww. uzgodnieniami Nadleśnictwo przystępuje do realizacji usuwania posuszu. Działania te mają na celu zniwelowanie zagrożenia dla ludzi przebywających w lesie, spowodowanego niekontrolowanym obalaniem się obumarłych drzew oraz rozprzestrzeniania się szkodliwych owadów i chorób grzybowych. Przyczynią się również do poprawy warunków świetlnych dla młodego pokolenia lasu, jak również dla rozwoju roślin chronionych.

Uczestnicy spotkania (z wyjątkiem jednej osoby) zgodzili się z przedstawionym przez Nadleśnictwo planowanym postępowaniem.

                                                                                                         Nadleśniczy

                                                                                         Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka

                                                                                                     Kazimierz Śpiewak